Wij gaan graag een prettige samenwerking aan. Daarbij zijn transparantie en duidelijkheid belangrijke onderdelen. Daarom hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld en delen wij ze hier met jou. Zo weten we precies wat we van elkaar mogen verwachten en kunnen we ons vol passie en enthousiasme richten op jouw event.

Artikel 1
Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.2 Aanbieder: Baravan Concepts, onderdeel van Alles over gin., gevestigd te Hercules Segherslaan 11, 7944 LH Meppel, onder KvK nummer 72829672.
1.3 Afnemer: natuurlijke of rechtspersoon die bij Baravan Concepts één of meerdere events boekt en hiermee de overeenkomst is aangegaan Baravan Concepts.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Baravan Concepts en de afnemer van het event.
1.5 Opdracht: het uitvoeren van een Baravan Concepts event op locatie.
1.6 Partijen: Baravan Concepts en de afnemer gezamenlijk.
1.7. Hulppersonen: personen die door Baravan Concepts worden ingehuurd.
1.8 Locatie: de plaats waar het event plaatsvindt.
1.9 Website:
baravan.nl.
1.10 Emailadres: info@baravan.nl.

Artikel 2
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Baravan Concepts met de afnemer. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op werkzaamheden uitgevoerd door vanwege Baravan Concepts ingeschakelde derden.
2.2 Andere algemene voorwaarden dan onderhavige maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst, wanneer en voor zover partijen dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Het zonder protest ontvangen en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging door de afnemer, waarop naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
2.4 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 3
Geldigheidsduur offertes, overeenkomst en duur overeenkomst

3.1 Alle gedane aanbiedingen en offertes zijn veertien (14) dagen geldig. Hierna vervalt automatisch het voorstel en de optie op de boeking.
3.2 Een overeenkomst tussen partijen komt pas tot stand op het moment dat Baravan Concepts de overeenkomst schriftelijk aan afnemer bevestigt.
3.3 Wijzigingen of aanvullingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst komen enkel tot stand indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.
3.4
De overeenkomst tussen partijen is aangegaan voor het verrichten van een bepaalde dienst, op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip en een bepaalde locatie. Wanneer partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege zodra de dienst is verricht.

Artikel 4
Annulering

4.1 De afnemer dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Baravan Concepts gesloten overeenkomst direct schriftelijk aan Baravan Concepts mee te delen.
4.2 Kosteloze annulering kan nog uiterlijk tot één week vóór de overeengekomen datum van het event. Daarna bedragen de annuleringskosten 50% van het factuurbedrag (inclusief BTW).
4.3 Baravan Concepts heeft het recht om een event om haar moverende redenen te annuleren, tot één week vóór de overeengekomen datum van het evenement, onder terugbetaling van de aanbetaling aan de afnemer.

Artikel 5
Uitvoering opdracht

5.1 De wettelijke leeftijd om een Baravan Concepts event te boeken is minimaal achttien (18) jaar.
5.2 De op- en afbouw gebeurt maximaal dertig (30) minuten uur vóór en na het Baravan Concepts event mits anders is overeengekomen. Indien sprake is van een eerdere opbouw of een latere afbouw kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
5.3 De overeengekomen opdracht wordt uitgevoerd op op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip en een bepaalde locatie die de partijen met elkaar hebben afgesproken in de overeenkomst.
5.4 De afnemer stelt een parkeerplaats ter beschikking. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de afnemer en dienen vooraf te worden gecommuniceerd.
5.5 Door de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is Baravan Concepts bevoegd om hulppersonen in te huren tijdens events.

Artikel 6
Betaling en nacalculatie

6.1 Volledige betaling dient te geschieden uiterlijk zeven (7) dagen voor de overeengekomen datum van het Baravan Concepts event of indien in de overeenkomst een specifieke betaaldatum is opgenomen, uiterlijk op de betaaldatum.
6.2 Baravan Concepts heeft het recht extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmering, dan wel in de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst en / of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de overeenkomst zijn opgenomen, als meerwerk bij de afnemer in rekening te brengen.
6.3 Meerwerk en / of extra afname wordt na het Baravan Concepts event berekent tegen vooraf bekende tarieven en hiervan ontvangt de afnemer een duidelijke en afzonderlijke factuur waarvan de volledige betaling dient te geschieden binnen zeven (7) dagen tenzij er schriftelijk een specifieke betaaldatum is overeengekomen, uiterlijk op de betaaldatum.
6.4 Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten te berekenen.

Artikel 7
Kwaliteit en garantie

7.1 Baravan Concepts is onafhankelijk en past het eigen concept niet aan.

Artikel 8
Aansprakelijkheid

8.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover Baravan Concepts ter zake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.
8.2 Baravan Concepts is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de afnemer en / of bezoekers, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Baravan Concepts.
8.3 Baravan Concepts is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de afnemer en / of bezoekers, die veroorzaakt is door de ingehuurde hulppersonen die het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de hulppersoon.
8.4 De afnemer is te allen tijde aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van de meegebrachte producten van Baravan Concepts. Voor deze kosten ontvangt de afnemer een duidelijke en afzonderlijke factuur na het event waarvan de volledige betaling dient te geschieden binnen zeven (7) dagen tenzij er schriftelijk een specifieke betaaldatum is overeengekomen, uiterlijk op de betaaldatum.
8.5 In geen enkel geval is Baravan Concepts gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan de aanbetaling en de restbetaling tezamen of, indien de schade meer is door de verzekeraar van Baravan Concepts aan Baravan Concepts ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 9
Gebruik content Baravan Concepts

9.1 Gebruik van fotomateriaal en content van Baravan Concepts gebeurt altijd in overleg en alléén met schriftelijke toestemming van Baravan Concepts.

Artikel 10
Overmacht

10.1 De afnemer en Baravan Concepts zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de afnemer of Baravan Concepts daartoe is verhinderd als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming.
10.2 Door onvoorzienbare omstandigheden veroorzaakte tekortkoming in de nakoming die Baravan Concepts niet kan worden toegerekend, die het uitvoeren van één of meerdere overeengekomen overeenkomsten door Baravan Concepts zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst(en) onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt, is Baravan Concepts bevoegd de opdracht zodanig te wijziging dat uitvoering ervan wel mogelijk is. Baravan Concepts heeft op dat moment recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.

Artikel 11
Opschortingsrecht en ontbinding

11.1 Baravan Concepts is bevoegd om de nakoming op te schorten dan wel te annuleren, indien de afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan. Deze bevoegdheid is geldig tot het moment dat de afnemer heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.
11.2
Baravan Concepts is bevoegd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan of er sprake is van een tekortkoming in de nakoming. Dit kan al dan niet gecombineerd worden met een eis tot schadevergoeding.
11.3 De ontbinding kan plaatsvinden zonder verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.

Artikel 12
Klachtenregeling

12.1 Klachten met betrekking tot de (hoedanigheid van de) uitvoering van de overeenkomst kunnen door de afnemer bij Baravan Concepts schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt binnen een zo kort mogelijke termijn. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer de rechten ter zake verliest.
12.2 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn kenbaar is gemaakt, wordt de overeenkomst geacht goed te zijn uitgevoerd.
12.3 Klachten schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op.
12.4 In geval van een terechte klacht zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

Artikel 13
Geschillenbeslechting

13.1 De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen naar het Nederlands recht worden beslecht.
13.2 De rechter in de vestigingsplaats van Baravan Concepts is bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Baravan Concepts het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegd rechter.
13.3 In geval de afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen één maand nadat Baravan Concepts aan de afnemer kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de afnemer kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Artikel 14
Toepasselijk recht

14.1 Op de tussen Baravan Concepts en de afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.